Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258
Aktualne projekty | Aktywna Szkoła

Aktualne projekty

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI

„AKTYWNA SZKOŁA”

01-835 Warszawa, ul. Fontany 1

ZAPRASZA DO UDZIAŁU

W PROGRAMIE „AKTYWNA POMOC 2018”

WSPÓŁFINANSOWANY Z ŚRODKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ZNAK_PROMOCYJNY_FC_PL-01

Program skierowany jest do dzieci w wieku 4-10 lat, u których występują różnego rodzaju dysfunkcje wymagające podjęcia działań terapeutycznych, w tym dzieci niedowidzące, niedosłyszące, autyzmem, z Zespołem Aspergera, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Zajęcia w programie odbywać się będą w soboty w okresie od 28 kwietnia 2018 do 30 czerwca 2018 roku. Każdy z uczestników odbędzie minimum 2 godziny zajęć w każdym z dni, w których będą odbywały się zajęcia.

W ramach turnusu uczestnicy będą brali udział w zajęciach indywidualnych i grupowych (w zależności od występowania wskazań i istnienia wolnych miejsc):

– usprawniania ruchowego,

– logopedycznych,

– terapeutycznych (reedukacja, terapia ręki, zajęcia z pedagogiem specjalnym),

– integracji sensorycznej,

– psychologicznych.

Proces rekrutacji trwa w dniach 9-20 kwietnia 2018 roku. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnej diagnozy problemu u dziecka (w tym m.in. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności). Osoby, które były uczestnikami naszych turnusów i nie nastąpiła żadna zmiana w tym zakresie nie muszą składać kopii orzeczeń, a jedynie aktualną kartę zgłoszenia.

Wszystkie zajęcia będą odbywały się w jednym czasie i miejscu na terenie Szkoły Podstawowej nr 187 w Warszawie, ul. Staffa 21.

Uczestników programu obowiązuje jednorazowa odpłatność w wysokości 80 zł płatna przelewem po zakwalifikowaniu się na turnus.

W celu zgłoszenia dziecka należy wypełnić Formularz zgłoszenia i dostarczyć go wraz z wymaganymi dokumentami do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 187 w czasie trwania rekrutacji. Osoby zakwalifikowane do programu zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową w dniu 20 kwietnia 2018 roku.

Pierwsze zajęcia (wstępne, zapoznawcze) odbędą w dniu 21 kwietnia 2018 roku (sobota) – dokładna informacja o przebiegu zostanie przekazana osobom zakwalifikowanym drogą mailową.

Kontakt mailowy z organizatorem: biuro@aktywnaszkola.org

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby zainteresowane proszę o sprawne przekazanie formularzy zgłoszeniowych.

 

Pozdrawiam,

Jacek Gałkiewicz

Kierownik Turnusu

 


 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci niepełnosprawnych

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci niepełnosprawnych to najnowsze zadanie realizowane przez Stowarzyszenie. Zadanie dotyczy organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych – uczniów szkół bielańskich i przedszkoli. Założeniem podstawowym programu jest pokazanie możliwości rozwoju sportowego pomimo istnienia dysfunkcji u dziecka. W trakcie zajęć uczestnicy wypróbowują się w różnych dziedzinach sportu i wybrać taki, który im najbardziej odpowiada. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku, słuchu oraz innymi zaburzeniami określonymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniach o niepełnosprawności, uczęszczających do szkół bielańskich i przedszkoli. W programie udział bierze ok. 20 dzieci.

Program dofinansowany jest w formie „małego grantu” przez Dzielnicę Bielany M.st. Warszawy.


 

Aktywna pomoc 2015

Program „Aktywna pomoc 2015” jest formą pomocy dla dzieci z dysfunkcjami, polegającą na objęciu grupy ok. 30 dzieci zajęciami specjalistycznymi w jednym miejscu i czasie. Turnus terapeutyczny trwa 10 tygodni, a każdy z uczestników otrzyma od 20 do 30 godzin wsparcia w postaci zajęć specjalistycznych. Na turnus zakwalifikować się mogły dzieci w wieku 0-18 lat, u których występuje jakaś dysfunkcja potwierdzona dokumentem, np. orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub innym dokumentem wskazującym potrzebę prowadzenia oddziaływań terapeutycznych. Każdy uczestnik w ramach turnusu otrzyma wsparcie specjalistyczne według własnych potrzeb, spośród następujących rodzajów terapii:

  • terapia integracji sensorycznej,
  • logopedia,
  • rehabilitacja/ korektywa,
  • zajęcia z psychologiem,
  • zajęcia terapeutyczne grupowe,
  • zajęcia terapeutyczne indywidualne.

Program dofinansowany jest w formie „małego grantu” przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu M.st. Warszawy.


Karuzela rozwoju dziecka

Program zajęć terapeutycznych wspomagających komunikację oraz rozwijające umiejętności poznawcze i motoryczne.

Zadanie realizowane w formie grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych skierowanych do dzieci ze spektrum autyzmu i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym w wieku 5 – 10 lat. Grupa docelowa projektu to dwanaścioro dzieci w początkowym, a potem każdorazowym cyklu terapeutycznym (rotacja w zależności od postępów terapii). Uczestnicy rekrutowani są na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną lub autyzm i diagnozy procesów integracji sensorycznej.

Program dotowany jest przez Biuro Polityki Zdrowotnej – dotacja przyznana na 3 lata – 20142016.

 


 Bielańska Stonoga

Projekt realizowany jest w szkołach: Szkole Podstawowej Nr 209, Gimnazjum Nr 74 oraz Zespół Szkół Nr 56.

Założeniem projektu jest objęcie dzieci i młodzieży – mieszkańców osiedla Wawrzyszew i pozostałych dzieci, będących uczniami z obwodów ww. szkół – takim rodzajem zintegrowanych działań, aby ich funkcjonowanie w różnych rolach społecznych, a w szczególności w roli ucznia, poprawiło się, dając wymierne efekty w postaci poniesienia frekwencji czy średniej ocen. Ponadto kierowane przez Konsorcjum działania dotyczą szeroko pojętego otoczenia dzieci i młodzieży: w szczególności rodziców i nauczycieli. Oceniamy, że różnorodność organizacji działających w zadaniu zapewnia dobre funkcjonowanie naszego projektu. Wśród działań są: prowadzenie bieżącej diagnozy środowiska objętego działaniem i wyciąganie wniosków do pracy, zorganizowanie szerokiej gamy zajęć będących wsparciem dla dzieci z problemami w nauce, obniżoną frekwencją, a także z deficytem umiejętności społecznych, pozostających poza środowiskiem rówieśniczym, które stanowią najczęściej diagnozowaną przyczynę wykluczenia społecznego. Realizowane są zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne, korekcyjne, korekcyjnokompensacyjne, w tym reedukacja, terapia SI, logopedyczna, doradztwo zawodowe, itp.

W zakresie naszego zadania prowadzone są rozmaite zajęcia mające na celu organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (w tym zajęcia opiekuńczowychowawcze, tematyczne, rozwijające zainteresowania) wymagającej takiego wsparcia, w szczególności ze względu na niski status społeczny rodziny, ubóstwo, zaniedbania wychowawcze i opiekuńcze ze strony rodziców. Z założenia wszelkie możliwe działania prowadzone będą na terenie lub w obrębie szkół. Zatrudniony w programie pedagog ulicy prowadzili działania mające na celu zidentyfikować grupy nieformalne w obrębie osiedla Wawrzyszew, a następnie przekierować zainteresowania tych grup lub poszczególnych ich członków na spędzanie czasu wolnego w sposób bezpieczny, akceptowany społecznie, a także twórczy bądź angażujący pozytywnie. Nie wszystkie jednak spośród tych działań powinny być prowadzone w szkołach. Wsparciem dla całego programu są działania uzupełniające o charakterze socjoterapeutycznym, terapeutycznym lub z elementami terapii – prowadzone poza szkołami (z zasady w szkołach nie prowadzi się terapii), w tym m.in. w Ognisku Wychowawczym „Bielany” z Zespołu Ognisk Wychowawczych oraz w innych miejscach.

Projekt realizowany jest w latach 20142016 – dotacja Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy.


 Tropami Pitagorasa

Program pracy z uczniem zdolnym matematycznie, którego celami są: zidentyfikowanie grup uczniów z uzdolnieniami matematycznymi i objęcie ich działaniem programu, poszerzenie wiedzy i umiejętności matematycznej uczniów, poprzez ich udział w: dodatkowych zajęciach rozwijających uzdolnienia matematyczne, uczestnictwo w wycieczkach tematycznych związanych z wykorzystaniem wiedzy matematycznej w praktyce życia codziennego, stworzenie systemu identyfikacji dzieci uzdolnionych matematycznie i inspirowanie ich do uczestnictwa w konkursach matematycznych, np. Kangur, konkursy kuratoryjne i inne, rozwijanie wiedzy i umiejętności uczestników wykraczającej poza program szkolny, w tym inspirowanie uczestników do świadomego korzystania z wiedzy matematycznej w życiu codziennym.

W projekcie udział biorą trzy bielańskie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 53, Szkoła Podstawowa nr 80, Szkoła Podstawowa nr 214.

Projekt realizowany jest w latach 2015 – 2016 dzięki dofinansowaniu przekazanemu z Fundacji mBanku.


 Otwarta szkoła 2015 

Program mający na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży, w szczególności sprawiającym problemy wychowawcze zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniom, warunków do zrównoważonego rozwoju oraz ułatwionego dostępu do różnych bezpłatnych form spędzania czasu wolnego. Projekt realizowany jest w 2015 roku w formie zajęć teatralnych, sportowych informatycznych, tanecznych, plastycznych, muzycznych na terenie trzech szkół bielańskich: Zespół Szkół nr 56,  Szkoła Podstawowa nr 247, Szkoła Podstawowa nr 352 (dotacja Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy).