Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258
Statut | Aktywna Szkoła

Statut

STOWARZYSZENIA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

„Aktywna Szkoła”

 

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Aktywna Szkoła” i może używać skrótu Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła”, zwane w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego Statutu jest dobrowolnym społecznym zrzeszeniem rodziców, nauczycieli i sympatyków Zespołu Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.

§ 2

 

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

 

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedziba stowarzyszenia znajduje się w Warszawie.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 4

 

 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, znaku firmowego i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

II. CELE I  ŚRODKI  DZIAŁANIA

 

§ 5

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Upowszechnianie i rozwijanie oraz finansowanie, rzeczowe i ideowe wspieranie edukacji dzieci i młodzieży poprzez podejmowanie działań w dziedzinie oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej i sportu.
 2. Działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy ze względu na trudną sytuację materialną rodzin  bądź ich stan zdrowia lub niepełnosprawność.
 3. Pomoc społeczna dzieciom z rodzin  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans  tych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.
 4. Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży  w procesie integracji z uczniami niepełnosprawnymi.
 5. Upowszechnianie wiedzy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych.
 6. Inicjowanie różnych form aktywności edukacyjnej oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 7. Tworzenie sprzyjającego klimatu pracy szkoły poprzez działania promujące innowacyjne akcje edukacyjne, kulturalne i sportowe na terenie szkoły i poza nią.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia dzieci i młodzieży poprzez:

  – uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza nią;
  – organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu harmonijnego rozwoju psychofizycznego i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
  – organizowanie działalności sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji walorów rekreacji ruchowej;
  – organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
  – tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej;
  – kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo dzieci i młodzieży o różnej sprawności psychofizycznej w realizacji zadań sportowych.
  – wspomaganie przygotowania uczniów oraz rodziców do samodzielnego i aktywnego udziału w demokratycznym życiu szkoły i społeczności lokalnej.
  – rozwijanie w nauczycielach, rodzicach oraz uczniach poczucia integracji i odpowiedzialności za życie szkoły.
  – upowszechnianie wśród rodziców wiedzy pedagogicznej, znajomości prawa oświatowego i praw dziecka oraz nowatorskich trendów.
  – inicjowanie, koordynowanie i współudział w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, prozdrowotnych oraz ekologicznych na rzecz środowiska regionalnego i krajowego.
  – propagowanie działań w zakresie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej.
  – inspirowanie i promowanie działań podnoszących jakość nauczania i wychowania w Zespole Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi.
  – propagowanie i upowszechnianie najważniejszych osiągnięć wychowawczych, dydaktycznych i sportowych Zespołu Szkół  nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi w środowisku lokalnym i na terenie całego kraju.
  – wspomaganie dotychczasowych działań oraz inicjowanie przedsięwzięć edukacyjnych zapewniających podnoszenie jakości kształcenia i wychowania.
  – propagowanie idei nauczania opartego na nowoczesnych metodach interaktywnych.
  – prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną.
  – udzielanie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom.
  – angażowanie uczniów Zespołu Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi w różnorodne formy aktywności ruchowej, gry i zabawy dostosowane do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  – kształtowanie pozytywnych postaw prozdrowotnych u dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych, krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek.
  – poprawę warunków lokalowych, modernizacja oraz wyposażenie szkoły.

 2. Organizowanie kursów, warsztatów, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, konferencji, wystaw, a także festynów, koncertów itp.
 3. Prowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z potrzebami i zainteresowaniami uczniów.
 4. Współpracę z instytucjami i organizacjami, w tym publicznymi, które w swoich zadaniach mają wpisaną działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
 5. Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 6. Organizowanie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych bezrobociem i zubożeniem, z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.
 7. Podejmowanie działań profilaktycznych i zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych.
 8. Gromadzenie funduszy i środków rzeczowych w celu wspierania działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.
 9. Promowanie w różnych instytucjach i kręgach społecznych regionu działalności Zespołu Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, jego potrzeb i projektów rozwojowych oraz zdobywanie dla ich realizacji poparcia i pomocy.
 10. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, klubów młodzieżowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, przedszkoli, punktów przedszkolnych, a także innych instytucji mających na celu wsparcie dzieci i młodzieży.
 11. Prowadzenie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, turnusów rehabilitacyjnych i innych działań mających na celu realizację pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności, w tym form indywidualnej i grupowej pomocy terapeutycznej, wczesnego wspomagania rozwoju, rehabilitacyjnej, psychologicznej, pedagogicznej, w zakresie doradztwa zawodowego na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

2. Działalność odpłatną pożytku publicznego:

 1. Organizowanie kursów, warsztatów, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, konferencji, wystaw, a także festynów, koncertów itp.
 2. Organizowanie form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz organizację wyjazdów do krajów Unii Europejskiej.
 3. Prowadzenie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, turnusów rehabilitacyjnych i innych działań mających na celu realizację pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności, w tym form indywidualnej i grupowej pomocy terapeutycznej, wczesnego wspomagania rozwoju, rehabilitacyjnej, psychologicznej, pedagogicznej, w zakresie doradztwa zawodowego na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

§ 7

 

 1. Stowarzyszenie nie wyręcza władz państwowych, samorządowych i szkolnych oraz społecznych organów szkoły w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele samodzielnie lub współpracując z innymi osobami prawnymi lub fizycznymi, w kraju i za granicą. Stowarzyszenie realizuje swoje cele dzięki pracy społecznej członków i sympatyków. Może jednak zatrudniać pracowników dla prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

 

III. CZŁONKOWIE  STOWARZYSZENIA – prawa i obowiązki

 

§ 8

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 9

 

 1. Stowarzyszenie zrzesza członków:a)      zwyczajnych,b)      wspierających,c)      honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która złoży pisemną deklarację o wstąpieniu do Stowarzyszenia i przestrzeganiu postanowień Statutu oraz opłacaniu składek członkowskich, a także wniesieniu opłaty wpisowej. Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Wniosek zainteresowanego powinien zawierać formy i zakres deklarowanej pomocy.
 4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w sposób szczególny przyczyniła się do realizacji celów Stowarzyszenia. Decyzję o nadaniu tego członkostwa, na wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych, podejmuje w drodze głosowania Walne Zebranie Stowarzyszenia. Do ważności takiej uchwały niezbędna jest liczba 2/3 głosów „za” z liczby członków biorących udział w głosowaniu.

§ 10

 

Członek zwyczajny

 

 1. Ma prawo do:

  a)      czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
  b)      udziału we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie;
  c)      korzystanie ze wszystkich istniejących świadczeń, urządzeń i pomocy Stowarzyszenia na warunkach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia;
  d)      zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  e)      noszenia odznaki organizacyjnej.

 2. Obowiązany jest do:

  a)      aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
  b)      przestrzegania Statutu, Regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  c)      regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

Członek honorowy i członek wspierający

 

 1. Członek honorowy i członek wspierający posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek wspierający ma prawo do:

  a)      udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu oraz naradach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia lub zespoły problemowe;
  b)      brać udział we wszystkich przejawach działalności  Stowarzyszenia;

 3. Członkowie honorowi i wspierający mają obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 11

 

 1. Utrata członkostwa następuje poprzez:

  a)      wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone Zarządowi Stowarzyszenia (zgłoszenie wystąpienia nie zwalnia z obowiązku uregulowania zaległych składek członkowskich);
  b)      skreślenie z listy członków wskutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres jednego roku, mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia;
  c)      śmierci lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego;
  d)      wykluczenie przez Zarząd za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
  e)      wykluczenie przez Zarząd z powodu zaniechania prowadzenia działalności w Stowarzyszeniu  i na jego dobro oraz niewykazywaniu zainteresowania jego działalnością i celami;
  f)       od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia i skreślenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

   

 

IV.  WŁADZE  STOWARZYSZENIA

 

§ 12

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  a)      Walne Zebranie Członków,
  b)      Zarząd,
  c)      Komisja Rewizyjna.

§ 13

 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia, przy czym termin, miejsce oraz proponowany porządek dzienny obrad Walnego Zebrania Członków powinny być podane do wiadomości członkom Stowarzyszenia  przez Zarząd, nie później niż na 14 dni przed datą zebrania (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Członkom zwyczajnym i wspierającym Stowarzyszenia przysługuje prawo wnoszenia nowych punktów do proponowanego porządku obrad.
 4. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym:

  a)      członkowie wspierający i członkowie honorowi Stowarzyszenia,
  b)      osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14

 

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne:

  a)      Zwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane zgodnie z §13 pkt 2 Statutu;
  b)      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:

  – przez Zarząd, na podstawie uchwały,
  – na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  – na żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku. W razie nie zwołania zebrania, po tym terminie, Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Komisję Rewizyjną.

§ 15

 

 1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być tylko sprawy objęte porządkiem dziennym, a przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków jedynie te sprawy, dla których zostało ono zwołane.

§ 16

 

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

  b)      podejmowanie uchwał w sprawach zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
  c)      uchwalanie absolutorium,
  d)      uchwalanie programu działań Stowarzyszenia,
  e)      wybór i odwołanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
  f)       analiza i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
  g)       podejmowanie uchwał w sprawie określania wysokości składek członkowskich i wysokości wpisowego,
  h)      nadawanie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia,
  i)        rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  j)        powołanie Komisji Likwidacyjnej w przypadku likwidacji Stowarzyszenia, przy czym funkcję Komisji Likwidacyjnej może pełnić ostatecznie Zarząd Stowarzyszenia
  k)      podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących przeznaczenia majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

§ 17

 

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków, zapadają zwykłą większością głosów i wiążą wszystkich jego członków, z zastrzeżeniem trybu przewidzianego w §9 pkt 4 i §23 pkt 1.
 2. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

§ 18

 

 1. Do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia powołany jest Zarząd.
 2. Zarząd składa się z 5 do 7 osób, przy czym w skład Zarządu mogą wchodzić tylko  członkowie zwyczajni.
 3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat, a jego wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 4. Zarząd podczas pierwszego posiedzenia powołuje ze swego grona: Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Sekretarza.
 5. W czasie trwania kadencji poszczególni członkowie wchodzący w skład Zarządu lub też cały Zarząd mogą być odwołani przez Walne Zebranie Członków.
 6. W przypadku ustąpienia członka Zarządu Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji Zarząd na jego miejsce wybiera nowego członka Zarządu spośród członków Stowarzyszenia. W ten sposób można uzupełnić skład Zarządu do 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku oraz w każdym terminie, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  Posiedzenie zwołuje Prezes lub Wiceprezes, powiadamiając o jego terminie wszystkich członków Zarządu.
 8. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów oraz wymagają dla swej ważności obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 9. Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 19

 

Kompetencje  Zarządu

 

 1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

  a)      urzeczywistnianie statutowych celów Stowarzyszenia,
  b)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
  c)      kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
  d)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  e)      w zależności od potrzeb tworzenie zespołów, komisji i sekcji problemowych,
  f)       uchwalanie regulaminów szczegółowych dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  g)      przyjmowanie rocznych planów działalności i uchwalanie budżetu Stowarzyszenia oraz kierowanie ich realizacją,
  h)      składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
  i)        przyjmowanie członków zwyczajnych i członków wspierających, skreślanie, wykluczanie oraz udzielanie upomnień członkom Stowarzyszenia,
  j)        przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków kandydatów na członków honorowych,
  k)      powołanie – w miarę potrzeb – Biura Stowarzyszenia i określenie jego struktury,
  l)        zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, a także dysponowanie jego funduszami w ramach budżetu,
  m)   zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
  n)      podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej dla uzyskania środków niezbędnych do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.
 3. Zarząd może udzielać pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie przez co najmniej dwie osoby z Zarządu, w tym przez Prezesa. Pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane przez wezwanie pełnomocnika do jego zwrotu w oryginale.

§ 20

 

Komisja rewizyjna – jej skład i kompetencje

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych, wybranych przez Walne Zebranie.
 3. Podczas pierwszego posiedzenia Komisja Rewizyjna powołuje ze swojego grona Przewodniczącego.
 4. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej pozostali członkowie komisji wybierają na jego miejsce nowego członka spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W ten sposób można uzupełnić 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
 5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

  a)      kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,
  b)      kontrola stanu majątku Stowarzyszenia, bilansu, rachunku wyników oraz wyników działalności gospodarczej, jeśli taka prowadzona jest przez Stowarzyszenie,
  c)      prawo do opiniowania planu i sprawozdań Zarządu oraz przedkładania stosownych wniosków Walnemu Zebraniu Członków,
  d)      składanie przed Walnym Zebraniem Członków wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,
  e)      prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,
  f)       zwołania Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd         w terminie lub w trybie ustalonym Statutem,
  g)      prawo delegowania jednego ze swoich członków do uczestniczenia – bez prawa głosu – w pracach Zarządu Stowarzyszenia.

 7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 jej członków, w przypadku zaś ich równości decyduje głos Przewodniczącego.
 8. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą:

  a)      być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  b)      być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  c)      pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

 9. W czasie trwania kadencji poszczególne osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej lub też cała Komisja Rewizyjna mogą być odwołane przez Nadzwyczajne Walne Zebranie lub Zwyczajne Walne Zebranie.
 10. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.
 11. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

 

V.  MAJĄTEK   STOWARZYSZENIA

 

§ 21

 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, fundusze, nieruchomości oraz inne elementy majątku trwałego nabyte w trakcie trwania działalności statutowej, a w szczególności:

  a)      spadki, darowizny, dotacje, subwencje oraz innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia przez osoby fizyczne i prawne,     z Polski i z zagranicy,
  b)      odsetki bankowe,
  c)      wpływy z ofiarności publicznej,
  d)      składki członkowskie,
  e)      wpływy z działalności statutowej,
  f)       inne wpływy i dochody uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
 3. Zarząd Stowarzyszenia może odmówić przyjęcia środków materialnych oraz innego wsparcia osobie fizycznej lub prawnej, bez podania uzasadnienia swego stanowiska.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 5. W ramach działalności zabrania się:

  a)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b)    przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c)    wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  d)    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

   

VI.   ROZWIĄZANIE  STOWARZYSZENIA

 

§ 22

 

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 4/5 głosów członków zwyczajnych, przy obecności 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Majątek pozostały po spłaceniu zobowiązań i ściągnięciu wierzytelności zostanie przekazany na cele statutowe lub na rzecz organizacji o podobnym charakterze działalności.
 3. Likwidatorem Stowarzyszenia i jego majątku na wniosek Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zostanie ostatni Zarząd pełniący funkcję bezpośrednio przed podjęciem uchwały o likwidacji.

 

VII. .PRZEPISY  KOŃCOWE

 

§ 23

 

 1. Zmiany Statutu Stowarzyszenia mogą nastąpić w drodze uchwały Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności 2/3 członków zwyczajnych    Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o stowarzyszeniach.

23.02.2015 r.